• Het gebruik van de accommodatie en haar voorzieningen is geheel voor eigen risico. Het bestuur van Stichting MFC Harderwijk is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies aan en van uw eigendommen.
  • Alle bezoekers dienen de aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.
  • Bezoekers dienen zich in en rondom de locatie behoorlijk te gedragen en zich te onthouden van luid, beledigend, discriminerend, intimiderend taalgebruik of ander ongepast dan wel onbehoorlijk gedrag tegenover andere gasten of personeel.
  • Bij constatering van diefstal, vernielingen, verbaal en/of lichamelijk geweld, wordt aangifte gedaan bij de politie en de toegang tot de accommodatie worden ontzegd.
  • In en rondom het pand mag niet gerookt worden, behalve op de daarvoor aangewezen locatie.
  • Er wordt geen alcohol verkocht aan personen beneden de 18 jaar.
  • Het is niet toegestaan om eigen drink- en etenswaren in de ontmoetingsruimte te nuttigen.
  • Houd de nooduitgangen altijd vrij van obstakels.
  • Honden dienen aangelijnd te zijn.

Wanneer de bezoekers zich niet aan deze regels houden, worden zij hierop gewezen. Wanneer een waarschuwing genegeerd wordt, kan de toegang tot de accommodatie ontzegd worden.